Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Τέλος εποχής για τη ΔΕΗ...


Με τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα (είχε συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για το Εθνικό Μητρών Φορτοεκφορτωτών)  σήμερα στη Βουλή, το ελληνικό Δημόσιο “ανοίγεται” πλέον και σε εναλλακτικούς παρόχους ενέργειας εκτός από τη ΔΕΗ από τους οποίους θα μπορεί να αγοράζει ρεύμα. 

Ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση τροποποιείται διάταξη του Νόμου 4075/2012 δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο ελληνικό δημόσιο και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιλέγουν και εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός από τη ΔΕΗ.
Επίσης, για πρώτη φορά το Δημόσιο αποκτά το δικαίωμα να προαγοράζει το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει.

Με την τροπολογία, η οποία συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, με θέμα «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις», εισάγονται τρεις αλλαγές:

►Αίρεται το μονοπώλιο της ΔΕΗ στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος προς το Δημόσιο, καθώς τη δυνατότητα αυτή αποκτούν πλέον και οι εναλλακτικοί προμηθευτές.

►Αποσαφηνίζεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, είτε πρόκειται για ληξιπρόθεσμες οφειλές, είτε τρέχουσες.

►Παρέχεται το δικαίωμα στο Δημόσιο να προαγοράζει για ένα έτος το ηλεκτρικό ρεύμα, εκμεταλλευόμενο, έτσι, και τις εκπτώσεις που προσφέρονται.

Όσον αφορά τις προκαταβολές που θα χορηγείς το Ελληνικό Δημόσιο προς τους παράχους ηλεκτρικής ενέργειας, με τη σημερινή τροπολογίας θα ισχύουν τα εξής:

1. Η παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) αντικαθίσταται ως εξής:

«8.α. Το Ελληνικό Δημόσιο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να χορηγεί χρηματικές προκαταβολές σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και μέχρι την εξόφλησή τους. Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται ή συμψηφίζονται κατά το μέρος και το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών.

β. Το συνολικό ύψος των κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο οφειλών, προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των χρηματικών προκαταβολών, βεβαιώνεται είτε με επίσημα έγγραφα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είτε με επίσημα έγγραφα των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε με επίσημα αντίγραφα τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

γ. Το Ελληνικό Δημόσιο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να χορηγεί χρηματικές προκαταβολές σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και μέχρι του ύψους της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων από τους φορείς και σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος της οικονομικής χρήσης κατά την οποία καταβλήθηκαν.

δ. Προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των χρηματικών προκαταβολών, το συνολικό ύψος των κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρεώσεων βεβαιώνεται είτε από τα επίσημα στοιχεία των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης είτε με επίσημα έγγραφα των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.»

Πηγή:http://www.liberal.gr

Ολόκληρη την τροπολογία :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.