Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Επικίνδυνα παιγνίδια στο Αιγαίο


«Λευκή επιταγή» δίνει η Αθήνα στο ΝΑΤΟ

Του Γιώργου Πετράκη  

Λευκή επιταγή στο ΝΑΤΟ για την εμπλοκή του στο Αιγαίο και ρόλο άτυπου διαμεσολαβητή στον έμμεσο πλέον διάλογο επί των τουρκικών εκδικήσεων εις βάρος τη χώρας μας προσφέρει η απόφαση της Αθήνας να δεχθεί το γερμανικό τελεσίγραφο και να υποβάλλει από κοινού αίτημα με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ για ανάληψη της διαχείρισης του μεταναστευτικού.

Χωρίς να έχει παρουσιάσει συγκριμένα στοιχεία ότι έχει εξασφαλιστεί το αναγκαίο πολιτικό και νομικό πλαίσιο ώστε να διασφαλίζονται τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο, η κυβέρνηση έσπευσε υπό τις απειλές του Βερολίνου και της Βιέννης για έξοδο από την Σενγκεν, να ικανοποιήσει την απαίτηση τους για «ελληνοτουρκική» συνδιαχείριση του μεταναστευτικού υπό την εποπτεία του ΝΑΤΟ. Παρακάμπτοντας έτσι την άρνηση της Αθήνας να αποδεχθεί την απευθείας συνδιαχείριση με τις κοινές περιπολίες άλλα και ικανοποιώντας την Τουρκία που πλέον φέρνει πιο κοντά το ΝΑΤΟ στην εμπλοκή του στην συριακή κρίση (όπου η ίδια βρίσκεται ενώπιον αδιεξόδου λογω των Κούρδων και της Ρωσίας) και συγχρόνως αποκτά λόγο ως μέλος του ΝΑΤΟ, που δεν διέθετε μέχρι τώρα στις επιχειρήσεις της «ευρωπαϊκής» FRONTEX.

Tηλεοπτκό τοπίο: Ολα στον υπουργό!!!!


ΣΧΟΛΙΑ ΓΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜ. ΚΑΖΑΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "Στο μοκρόφωνο" του διαδικτυακού σταθμού του Ε.Πα.Μ. e-roi.gr, την Πέμπτη 11 Φεβρ. 2016:............................................................................
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ: ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ!

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΟΚΗ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ*


Κα­τα­τέ­θη­κε η πε­ρι­βό­η­τη τρο­πο­λο­γία με την οποία υπο­τί­θε­ται ότι ξε­κλει­δώ­νει η δια­δι­κα­σία κα­θο­ρι­σμού, δη­μο­πρά­τη­σης και χο­ρή­γη­σης των τη­λε­ο­πτι­κών αδειών. Και όπως κάθε υπο­ψια­σμέ­νος πο­λί­της μπο­ρού­σε να κα­τα­λά­βει εδώ και καιρό, ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης, Νίκος Παπ­πάς, με πρό­σχη­μα το γε­γο­νός ότι δεν συ­γκρο­τή­θη­κε ΕΣΡ -το οποίο κατά τα άλλα ο ίδιος διέ­λυ­σε... - και με όπλο την πο­λύ­πλευ­ρα αμ­φι­σβη­τού­με­νη γνω­μο­δό­τη­ση του Πα­νε­πι­στη­μια­κού Ιν­στι­τού­του της Φλω­ρε­ντί­ας, παίρ­νει όλο το παι­χνί­δι πάνω του : 
Ο υπουρ­γός κα­θο­ρί­ζει τον αριθ­μό των αδειών (με την ίδια τρο­πο­λο­γία), ο υπουρ­γός διε­νερ­γεί τον δια­γω­νι­σμό, ο υπουρ­γός συλ­λέ­γει τις προ­σφο­ρές, ο υπουρ­γός – μαζί με τον υπουρ­γό Οι­κο­νο­μι­κών- προσ­διο­ρί­ζει τιμές εκ­κί­νη­σης, ο υπουρ­γός ανα­κη­ρύσ­σει υπερ­θε­μα­τι­στές και τε­λι­κούς ανα­δό­χους και απο­δέ­κτες των αδειών. 
Ο συ­γκε­ντρω­τι­σμός, ο αμο­ρα­λι­σμός, η νο­ο­τρο­πία λου­δο­βί­κειας αντι­με­τώ­πι­σης των κοι­νών στα κα­λύ­τε­ρα τους.

Πάμε να δούμε εν τάχει τα κύρια ση­μεία της τρο­πο­λο­γί­ας :

1. Οι άδειες προσ­διο­ρί­ζο­νται σε τέσ­σε­ρις (4) πα­νελ­λα­δι­κής εμ­βέ­λειας και γε­νι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου. Σύμ­φω­να με διαρ­ρο­ές στον ηλε­κτρο­νι­κό Τύπο, την ώρα της κα­τά­θε­σης της τρο­πο­λο­γί­ας, ο Παπ­πάς δια­βε­βαί­ω­νε βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ότι τέσ­σε­ρις θα είναι όλες οι πα­νελ­λα­δι­κής εμ­βέ­λειας άδειες και δεν πρό­κει­ται να χο­ρη­γη­θεί καμιά πα­νελ­λα­δι­κή, θε­μα­τι­κή άδεια επι­πλέ­ον πχ αμι­γώς ψυ­χα­γω­γι­κού χα­ρα­κτή­ρα.