Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Tηλεοπτκό τοπίο: Ολα στον υπουργό!!!!


ΣΧΟΛΙΑ ΓΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜ. ΚΑΖΑΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "Στο μοκρόφωνο" του διαδικτυακού σταθμού του Ε.Πα.Μ. e-roi.gr, την Πέμπτη 11 Φεβρ. 2016:............................................................................
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ: ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ!

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΟΚΗ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ*


Κα­τα­τέ­θη­κε η πε­ρι­βό­η­τη τρο­πο­λο­γία με την οποία υπο­τί­θε­ται ότι ξε­κλει­δώ­νει η δια­δι­κα­σία κα­θο­ρι­σμού, δη­μο­πρά­τη­σης και χο­ρή­γη­σης των τη­λε­ο­πτι­κών αδειών. Και όπως κάθε υπο­ψια­σμέ­νος πο­λί­της μπο­ρού­σε να κα­τα­λά­βει εδώ και καιρό, ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης, Νίκος Παπ­πάς, με πρό­σχη­μα το γε­γο­νός ότι δεν συ­γκρο­τή­θη­κε ΕΣΡ -το οποίο κατά τα άλλα ο ίδιος διέ­λυ­σε... - και με όπλο την πο­λύ­πλευ­ρα αμ­φι­σβη­τού­με­νη γνω­μο­δό­τη­ση του Πα­νε­πι­στη­μια­κού Ιν­στι­τού­του της Φλω­ρε­ντί­ας, παίρ­νει όλο το παι­χνί­δι πάνω του : 
Ο υπουρ­γός κα­θο­ρί­ζει τον αριθ­μό των αδειών (με την ίδια τρο­πο­λο­γία), ο υπουρ­γός διε­νερ­γεί τον δια­γω­νι­σμό, ο υπουρ­γός συλ­λέ­γει τις προ­σφο­ρές, ο υπουρ­γός – μαζί με τον υπουρ­γό Οι­κο­νο­μι­κών- προσ­διο­ρί­ζει τιμές εκ­κί­νη­σης, ο υπουρ­γός ανα­κη­ρύσ­σει υπερ­θε­μα­τι­στές και τε­λι­κούς ανα­δό­χους και απο­δέ­κτες των αδειών. 
Ο συ­γκε­ντρω­τι­σμός, ο αμο­ρα­λι­σμός, η νο­ο­τρο­πία λου­δο­βί­κειας αντι­με­τώ­πι­σης των κοι­νών στα κα­λύ­τε­ρα τους.

Πάμε να δούμε εν τάχει τα κύρια ση­μεία της τρο­πο­λο­γί­ας :

1. Οι άδειες προσ­διο­ρί­ζο­νται σε τέσ­σε­ρις (4) πα­νελ­λα­δι­κής εμ­βέ­λειας και γε­νι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου. Σύμ­φω­να με διαρ­ρο­ές στον ηλε­κτρο­νι­κό Τύπο, την ώρα της κα­τά­θε­σης της τρο­πο­λο­γί­ας, ο Παπ­πάς δια­βε­βαί­ω­νε βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ότι τέσ­σε­ρις θα είναι όλες οι πα­νελ­λα­δι­κής εμ­βέ­λειας άδειες και δεν πρό­κει­ται να χο­ρη­γη­θεί καμιά πα­νελ­λα­δι­κή, θε­μα­τι­κή άδεια επι­πλέ­ον πχ αμι­γώς ψυ­χα­γω­γι­κού χα­ρα­κτή­ρα.
Η πα­ρα­πά­νω θέση του υπουρ­γού συ­νι­στά πα­ρα­βί­α­ση του δικού του νόμου 4339/2015, στον οποίο προ­βλε­πό­ταν ρητά ότι εν­δε­χό­με­νες άδειες πα­νελ­λα­δι­κής εμ­βέ­λειας θα μπο­ρού­σαν να έχουν και εξει­δι­κευ­μέ­νο, θε­μα­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα και μά­λι­στα ως ξε­χω­ρι­στό σύ­νο­λο σε σχέση με τις γε­νι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου. Ση­μειω­τέ­ον ότι η δια­τύ­πω­ση αυτή δεν κα­ταρ­γεί­ται, καθώς η δυ­να­τό­τη­τα ανα­βάλ­λε­ται για την επό­με­νη εξέ­τα­ση των αδειών, σύμ­φω­να με τις προσ­δο­κί­ες Παππά και τις προ­βλέ­ψεις του ν.4339/2015, μετά από δέκα χρό­νια.

2. Η όλη δια­δι­κα­σία, όπως ήδη έγρα­ψα, ξε­κι­νά από τον υπουρ­γό, πε­ρι­στρέ­φε­ται γύρω από το πρό­σω­πο του και τερ­μα­τί­ζε­ται πάλι από και στον υπουρ­γό. Είναι φα­νε­ρό ότι από την έναρ­ξη του δήθεν «πο­λέ­μου με τη δια­πλο­κή» αυτός ήταν ο στό­χος του Νίκου Παππά και γι' αυτό κα­τάρ­γη­σε και μέσα σε μια νύχτα, το ΕΣΡ τον πε­ρα­σμέ­νο Οκτώ­βρη, προσ­δο­κώ­ντας βά­σι­μα ότι η αντι­πο­λί­τευ­ση δεν θα συ­ναι­νού­σε σε δια­δι­κα­σία επα­να­συ­γκρό­τη­σης του ορ­γά­νου, εγκλω­βι­σμέ­νη στις δικές της δου­λεί­ες, ανε­πάρ­κειες και εκ­δου­λεύ­σεις. 
Εξό­χως απο­κα­λυ­πτι­κό είναι επί­σης το γε­γο­νός ότι με την τρο­πο­λο­γία ο υπουρ­γός μπο­ρεί να με­τα­βι­βά­ζει αρ­μο­διό­τη­τες της δια­γω­νι­στι­κής δια­δι­κα­σί­ας στη Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Ενη­μέ­ρω­σης και Επι­κοι­νω­νί­ας, στην οποία προϊ­στά­με­νος είναι ο έμπι­στος συ­νερ­γά­της του, Λευ­τέ­ρης Κρέ­τσος. Με απλά λόγια, ο δια­γω­νι­σμός και η χο­ρή­γη­ση αδειών γί­νε­ται υπό­θε­ση δύο προ­σώ­πων, του Παππά και του Κρέ­τσου, και μά­λι­στα χωρίς τους όρους δια­φά­νειας και δια­βού­λευ­σης που προ­έ­βλε­πε ο ν.4339/2015, με τη συμ­με­το­χή του ΕΣΡ.

3. Το τί­μη­μα εκ­κί­νη­σης στη δια­γω­νι­στι­κή δια­δι­κα­σία θα προσ­διο­ρι­στεί με κοινή από­φα­ση των υπουρ­γών Επι­κρα­τεί­ας (Παπ­πάς) και Οι­κο­νο­μι­κών (Τσα­κα­λώ­τος). Σύμ­φω­να με νυ­χτε­ρι­νά δη­μο­σιεύ­μα­τα στον ηλε­κτρο­νι­κό Τύπο (ΤΟ ΠΟ­ΝΤΙ­ΚΙ), ο αχα­ρα­κτή­ρι­στος, αμε­τρο­ε­πής και απί­θα­νος Παπ­πάς έκανε λόγο για τιμή εκ­κί­νη­σης κοντά στα 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ προ­χω­ρώ­ντας όμως (... άθελά του!;) σε μια ακόμη πιο απί­στευ­τη δή­λω­ση. Ούτε λίγο, ούτε πολύ προσ­διό­ρι­σε ως ικα­νο­ποι­η­τι­κό τί­μη­μα για τη συ­γκυ­βέρ­νη­ση τα 8 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, τα οποία διέ­δω­σε ως την αρ­χι­κώς προσ­δο­κώ­με­νη και σχε­δια­σμέ­νη τιμή εκ­κί­νη­σης. Με απλά λόγια, ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης (... άθελά του!;) κα­θο­ρί­ζει προ­τού καν ξε­κι­νή­σει ο δια­γω­νι­σμός και διά της πλα­γί­ας οδού, την ευ­κταία ανώ­τα­τη τιμή! Για να έχου­με μια τάξη με­γε­θών στο μυαλό μας, υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι : 
α) Η ίδια η κακιά, επά­ρα­τη και άθλια τρόι­κα των δα­νει­στών προσ­διό­ρι­ζε ως συ­νο­λι­κό τί­μη­μα για τις τη­λε­ο­πτι­κές άδειες το ποσό των 350 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, στο Με­σο­πρό­θε­σμο Πρό­γραμ­μα του 2011. Τώρα ο Παπ­πάς θε­ω­ρεί ικα­νο­ποι­η­τι­κό ένα τί­μη­μα στα 8 εκα­τομ­μύ­ρια ανά άδεια, δη­λα­δή συ­νο­λι­κά, μόλις 32 εκα­τομ­μύ­ρια! 
β) Τριά­ντα δύο εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ για τη­λε­ο­πτι­κές άδειες, την ώρα που ο άλλος απί­θα­νος ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών, Τρύ­φων Αλε­ξιά­δης, δή­λω­νε ότι τα κα­νά­λια χρω­στούν 34 εκα­τομ­μύ­ρια σε πρό­στι­μα και φό­ρους, ενώ μόνο η φο­ρο­λο­γία επί των δια­φη­μί­σε­ων στην τη­λε­ό­ρα­ση μπο­ρεί να απο­φέ­ρει 50 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ! Κο­ψο­χρο­νιά χα­ρί­ζο­νται οι τη­λε­ο­πτι­κές άδειες και εξευ­τε­λι­στι­κά τα τι­μή­μα­τα που αφή­νει ο Παπ­πάς να διαρ­ρεύ­σουν σαν «ικα­νο­ποι­η­τι­κά»!


Με την τρο­πο­λο­γία κλεί­νει ένας πρώ­τος, θε­σμι­κός, αν θέ­λε­τε, κύ­κλος εν­δο­μνη­μο­νια­κής αντι­πα­ρά­θε­σης για το παρόν και το μέλ­λον του ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κού το­πί­ου και ανοί­γει ένας δεύ­τε­ρος, πα­ρα­σκη­νια­κός κύ­κλος σκλη­ρού και αντα­γω­νι­στι­κού πα­ζα­ριού με τον Παππά από­λυ­το πρω­τα­γω­νι­στή του και τους υπο­ψή­φιους, νέους και πα­λιούς, κα­να­λάρ­χες να στή­νουν ένα γαϊ­τα­νά­κι δια­πλο­κής γύρω από τον υπουρ­γό και τη συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ. Όπως έγρα­φε και ο Τζου­ζέ­πε Το­μά­ζι ντε Λα­μπε­ντού­ζα, στον εξαι­ρε­τι­κό «Γα­τό­παρ­δο»: 

«Όλα πρέ­πει να αλ­λά­ξουν, προ­κει­μέ­νου να μεί­νουν τα ίδια».

Πηγή:http://iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=23488:pappas-adeies&catid=71:dr-kinitopoiisis&Itemid=278
...................................................................................


Τα κανάλια, η διαπλοκή και ο λαός, στο συνήθη ρόλο του ηλιθίου

Γράφει η Σερένα Νομκού

Περιμένουμε από τη συγκυβέρνηση να κάνει θαύματα, όπως να καταπολεμήσει τη διαφθορά ή να λύσει το ασφαλιστικό, μαζί με χρέος και το μεταναστευτικό. Λογικά λοιπόν εισπράττουμε κοροϊδία.
«Υποθετικά ένας μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός χρωστάει σε μία τράπεζα 100 εκ. € – τα οποία δεν εξυπηρετεί, οπότε πρόκειται για κόκκινο δάνειο. Το κόκκινο αυτό δάνειο το πουλάει η τράπεζα σε ένα ξένο κερδοσκοπικό κεφάλαιο (distress fund), στο 20% της αξίας του – άρα στα 20 εκ. €.  
Το κερδοσκοπικό κεφάλαιο πουλάει αμέσως μετά το δάνειο που αγόρασε έναντι 20 εκ. € πίσω στον τηλεοπτικό σταθμό, για 30 εκ. € – με 50% κέρδος δηλαδή, το οποίο είναι μάλλον αρκετό για μία διαδικασία μερικών ωρών ή ημερών. Έτσι ο σταθμός κερδίζει 100 εκ. – 30 εκ. = 70 εκ. €.
Στη συνέχεια το δημόσιο πουλάει τη μία από τις τέσσερις τηλεοπτικές συχνότητες στον ίδιο σταθμό, έναντι 10 εκ. €. Το κανάλι πληρώνει με τα 70 εκ. € που εξοικονόμησε από το δάνειο του, οπότε το τελικό κέρδος του είναι 60 εκ. €. Φυσικά διαθέτει πλέον μία νόμιμη άδεια.
Ταυτόχρονα, η όποια κυβέρνηση επευφημείται από τους εκλογείς, επειδή πολέμησε τη διαπλοκή – ενώ το κανάλι τη στηρίζει πια, επειδή αφενός μεν κέρδισε 60 εκ. € μαζί με μία νόμιμη τηλεοπτική άδεια, αφετέρου κατάφερε να κλείσουν οι ανταγωνιστές του, οπότε να αυξηθούν τα διαφημιστικά του έσοδα, οι τιμές του, τα κέρδη του κοκ.
Ο μεγάλος χαμένος; Τι δημόσιο, άρα οι φορολογούμενοι, οι οποίοι κεφαλαιοποίησαν τις τράπεζες με δικά τους χρήματα, για να μην κλείσουν από τις ζημίες των κόκκινων δανείων. Το κόστος για τους φορολογουμένους; Τα 80 εκ. € που έχασε η τράπεζα, πλην τα 10 εκ. € που εισέπραξε το δημόσιο – άρα 70 εκ. €» (ΒΒ).
Το παραπάνω είναι σενάριο συναδέλφου, σχετικά με το θέμα των καναλιών. Για τη νέα άδεια λέχθηκε πως χρειάζεται εγγυητική 8 εκ. €, ο διαγωνισμός ξεκινάει από τα 15 εκ. € και το κανάλι πρέπει να έχει 400 εργαζομένους (σύμφωνα όμως με νέες δηλώσεις, η τιμή εκκίνησης θα είναι μεταξύ 500 χιλ. € και 3,5 εκ. €!). Πώς θα είναι λοιπόν καινούργιο; Δεν αποκλείονται αυτόματα όλα τα αντιδραστικά μικρά; Αυτά που κατηγορούν την κυβέρνηση πως δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της και λέει συνέχεια ψέματα;
Όσον αφορά το κερδοσκοπικό κεφάλαιο του παραδείγματος (hedge fund, distress fund ή όπως αλλιώς θα λέγεται), δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ξένο. Μπορεί κάλλιστα να πρόκειται για τη θεία ενός ιδιοκτήτη καναλιού. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς μπορεί επίσης να αλλάξει όνομα, παραμένοντας όμως το ίδιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι πυροτεχνήματα, τυπικά, για τα μάτια του ηλιθίου όχλου, όπως πιστεύει πως είναι οι Έλληνες, η τοπική ελίτ.
Από την άλλη πλευρά, ακούμε συνέχεια πως πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα για να πάει μπροστά η χώρα. Θέλουν να πιστέψουμε λοιπόν πως αν η Αθήνα έχει τα διπλάσια φαρμακεία, τα οποία φυσικά δεν θα είναι βιώσιμα, θα λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας. Κανένας δεν λέει βέβαια πως οι ξένες αλυσίδες το απαίτησαν, κυρίως μία ισραηλινή, για να μπει στην αγορά και να τη μονοπωλήσει.
Γιατί όμως δεν ισχύει το ίδιο για τα κανάλια; Γιατί εδώ θα πρέπει να κλείσουν τα μικρά και να μείνουν μόνο τέσσερα μεγάλα, για να εξασφαλιστεί πως θα είναι βιώσιμα; Γιατί να κλείσει αυτό το επάγγελμα; Γιατί είναι κακός εδώ ο ελεύθερος ανταγωνισμός; Γιατί θα πρέπει να μονοπωληθεί η διαφημιστική αγορά και η ενημέρωση; Ρητορικά τα ερωτήματα βέβαια, αφού οι απαντήσεις είναι αυτονόητες, ακόμη και για ηλιθίους.
Για να είμαστε τώρα αντικειμενικοί, δεν μπορούμε να περιμένουμε από μία κυβέρνηση και μάλιστα από μία τέτοια, όπως η σημερινή, να λύσει τόσο μεγάλα προβλήματα. Τα οικονομικά, το μεταναστευτικό και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία συνεχίζουν να μεγαλώνουν. Ούτε να κάνει θαύματα, όπως να λύσει το ασφαλιστικό χωρίς να μειώσει τις συντάξεις, με τόσους ανέργους και με ταμεία που έχουν προ πολλού ληστευτεί. Αν απαιτούμε θαύματα, θα εισπράττουμε κοροϊδία, σαν τη χθεσινή υπόσχεση του πρωθυπουργού στο θέμα των συντάξεων. Το ίδιο ισχύει και για τη διαπλοκή.
Βέβαια κανένας δεν υποχρέωσε την κυβέρνηση να διεκδικήσει την εξουσία, αφού η ίδια το επεδίωξε διώχνοντας κακήν κακώς την προηγούμενη. Είναι αστείο λοιπόν να ισχυρίζεται πως δικαιούται μία τετραετία και τη συναίνεση των άλλων κομμάτων, όταν η ίδια δεν τήρησε τίποτα από τα δύο.
Είτε έτσι είτε αλλιώς όμως, τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα από το μπόι της κυβέρνησης. Επομένως, σωστά διαμαρτύρεται η μητέρα του πρωθυπουργού, λέγοντας πως θα τρελάνουν το παιδί της οι Έλληνες, με τόσες απαιτήσεις που έχουν. Ξεχνάει βέβαια πως το παιδί της μας τρέλανε πρώτο, με τις χιλιάδες υποσχέσεις που μας έδωσε, με τα αμέτρητα ψέματα του και με τη μαραθώνια διαπραγμάτευση που μας κόστισε τεράστια ποσά και που κατέληξε στο χειρότερο μνημόνιο όλων των εποχών.
Τέλος, δεν έχω καταλάβει πώς καταφέραμε να φέρουμε τους πάντες στην Ελλάδα. Τελευταία επιτυχία μας το ΝΑΤΟ που δήθεν θα βοηθήσει στην προστασία των θαλασσίων συνόρων μας. Ακόμη και ο πιο ανόητος όμως καταλαβαίνει πως πρόκειται για μία νέα σταυροφορία με στόχο ξανά τους «Αγίους τόπους»: τα σημερινά πλούτη της περιοχής μας, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, τα οποία δεν είναι άλλα από τα πετρέλαια. Λογικά η Δύση δεν θέλει να αφήσει τους Ρώσους να κάνουν ότι θέλουν στην περιοχή.
Δεν έχω καταλάβει επίσης πώς καταφέραμε να πριμοδοτήσουμε το ρόλο της Τουρκίας στο Αιγαίο και να προστατέψουμε την Ιταλία από τους μετανάστες, όπως δείχνει το διάγραμμα με τις στατιστικές της Washington Post. Κυρίως το συμπέρασμα της, σύμφωνα με το οποίο όταν ζεστάνει ο καιρός, η Ελλάδα θα βουλιάξει από τους πρόσφυγες.

Φυσικά πρόκειται ξανά για ρητορικές απορίες με εύκολες απαντήσεις ακόμη και για ηλιθίους. Όλοι γνωρίζουμε τις ηθικές προσκλήσεις της κυβέρνησης με αποδέκτες τους μετανάστες. Ο Θεός μαζί μας λοιπόν, αφού κανένας άλλος δεν μπορεί και δεν θέλει να μας βοηθήσει, όταν εμείς οι ίδιοι δεν το κάνουμε. Κυρίως όταν πιστεύουμε πως εμείς φταίμε για όλα. Ασφαλώς δεν θα μας βοηθήσει ούτε η σημερινή αντιπολίτευση. Μας έχει δώσει πάρα πολλά δείγματα γραφής στο παρελθόν, οπότε γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυνατότητες της.
Πηγή:http://www.analyst.gr/2016/02/11/ta-kanalia-i-diaploki-kai-o-laos/
Δάβασε επίσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.