Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Μετώπου ιστορία το ανάγνωσμα....

Γενέσεως Μετώπου το ανάγνωσμα, πρόσχομεν:

1. Εν αρχή, είπεν ο Βούδας: "Γενηθήτω Μετώπον". Και είπεν ο Βούδας: Γενηθήτω καταστατικόν. Και καταβαράρθρωσεν ο Βούδας κάθε άπιστον, κάθε διαφωνούντα και άνοιξαν οι ορίζοντες δια να επέλθει το καταστατικόν. Και είδεν ο Βούδας ότι καλόν εστί το καταστατικόν.

2. Και παρήλθεν η πρώτη ημέρα και ήλθεν η Δεύτερη. Και είδεν ο Βούδας, ότι καλόν εστί το Μετώπον. Και είπεν ο Βούδας, Γεννηθήτω προσθήκες περί Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ζουρλομανδύα εις το μέσον του καταστατικού. Και εγένονττο αι προσθήκες.

3. Παρήλθεν και η Δεύτερη μέρα και ήλθεν η Τρίτη. Και εκ των βαράθρων του Άδη, ενεμφανίσθει τέρας πολιτικής γραμματείας, έχον δέκα κεφαλάς και πολλάς φράξιας. Και το Τέρας, εβάλθη να ανατρέψει τας εντολάς και επιθυμίας του Βούδα. Και είπεν το τέρας: "Γενηθήτω αλλαγές εις το καταστατικόν". Και έγινον οι αλλαγές εις το καταστατικόν. Και προσωρινώς ο Βούδας έχασεν την μάχην και εμεταβλήθει το θεόπνευστον Μέτωπον και καταστατικόν εις βδελυγμίαν της κολάσεως. Και έγινεν το Μέτωπον έρμαιον δαιμόνων δημοκρατίας, και ελευθέρας έκφρασης.

4. Και εκ της ερήμου των αστακομακαρονάδων, ενεμφανίσθει προφήτης ονομαζόμενος Γρηγόριος. Και εις αυτόν τον τελευταίον και ανίκανον ήλθεν η αποκάλυψις του Βούδα δια μέσου του αγγέλου του ονομαζόμενος το ονόμά του αρχής γενομένης γραμμάτων το γραμμα Κ. Και εσχεδίασον ο Γρηγόριος μετά του Κ. την μάχην εναντίον του τέρατος. Και εκατασκέυασαν οργανωτικόν σχέδιον μέγα και τρομερόν. Και έφριξον ο Βούδας εμπροσθεν της ιδιοφυίας του οργανωτικού σχεδίου. Και επροφήτευσεν ο Γρηγόριος, ότι "όλως θα μεταβληθεί το Μέτωπον επί του πολιτικού στερεώματος".