Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Μετώπου ιστορία το ανάγνωσμα....

Γενέσεως Μετώπου το ανάγνωσμα, πρόσχομεν:

1. Εν αρχή, είπεν ο Βούδας: "Γενηθήτω Μετώπον". Και είπεν ο Βούδας: Γενηθήτω καταστατικόν. Και καταβαράρθρωσεν ο Βούδας κάθε άπιστον, κάθε διαφωνούντα και άνοιξαν οι ορίζοντες δια να επέλθει το καταστατικόν. Και είδεν ο Βούδας ότι καλόν εστί το καταστατικόν.

2. Και παρήλθεν η πρώτη ημέρα και ήλθεν η Δεύτερη. Και είδεν ο Βούδας, ότι καλόν εστί το Μετώπον. Και είπεν ο Βούδας, Γεννηθήτω προσθήκες περί Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ζουρλομανδύα εις το μέσον του καταστατικού. Και εγένονττο αι προσθήκες.

3. Παρήλθεν και η Δεύτερη μέρα και ήλθεν η Τρίτη. Και εκ των βαράθρων του Άδη, ενεμφανίσθει τέρας πολιτικής γραμματείας, έχον δέκα κεφαλάς και πολλάς φράξιας. Και το Τέρας, εβάλθη να ανατρέψει τας εντολάς και επιθυμίας του Βούδα. Και είπεν το τέρας: "Γενηθήτω αλλαγές εις το καταστατικόν". Και έγινον οι αλλαγές εις το καταστατικόν. Και προσωρινώς ο Βούδας έχασεν την μάχην και εμεταβλήθει το θεόπνευστον Μέτωπον και καταστατικόν εις βδελυγμίαν της κολάσεως. Και έγινεν το Μέτωπον έρμαιον δαιμόνων δημοκρατίας, και ελευθέρας έκφρασης.

4. Και εκ της ερήμου των αστακομακαρονάδων, ενεμφανίσθει προφήτης ονομαζόμενος Γρηγόριος. Και εις αυτόν τον τελευταίον και ανίκανον ήλθεν η αποκάλυψις του Βούδα δια μέσου του αγγέλου του ονομαζόμενος το ονόμά του αρχής γενομένης γραμμάτων το γραμμα Κ. Και εσχεδίασον ο Γρηγόριος μετά του Κ. την μάχην εναντίον του τέρατος. Και εκατασκέυασαν οργανωτικόν σχέδιον μέγα και τρομερόν. Και έφριξον ο Βούδας εμπροσθεν της ιδιοφυίας του οργανωτικού σχεδίου. Και επροφήτευσεν ο Γρηγόριος, ότι "όλως θα μεταβληθεί το Μέτωπον επί του πολιτικού στερεώματος".

5. Και ο Βούδας είδον αυτήν την ακολασίαν εις τον κόσμον του Μετώπου, εξέρριξεν την οργή του εις τους πυρήνας και των τομέων του στερεώματος. Και είπεν ο Βούδας: "Έξελθον άγιοι άγγελοι, πιστοί υπηρέτες του δημιουργού, και κατακάψτε το μεμολυσμένον βγέλυγμα της ακολασίας." Και εκατακαύθην το ποίμνιο του τέρατος εκείνου και εδιασκορπήστικαν αι δυνάμεις του σκότους. Και είδεν ο Βούδας, ότι καλή εστί η κατάκαυσις του ποιμνίου και καλή η καταβαράρθρωσις του τέρατος είς το πύρ το εξώτερον.

6. Ταύτης της μάχης πέρατος, εξέληξεν και η τρίτη ημέρα και ήλθεν η Τέταρτη. Και είπεν ο Βούδας: "Γενηθήτω νέον καταστατικόν, το νέον συμβόλαιον του Βούδα προς το ποίμνιον." Και εξαφανίσθειν το καταστατικόν και εγγενήθη εκ νέου το Μετώπον. Και επροέβλεψεν ο Βούδας ότι το νέον Μετώπον θα οδηγήσει το ποίμνιον εις την γήν την επαγγελίας. Και εγένετο το νέον καταστατικόν, και επήλθεν τον νέον Μέτωπον. Και είπεν ο Βούδας: "καλόν εστί το νέον Μέτωπον." Και είπεν ο Βούδας εις το πιστόν ποίμνιον: "Αυξάνεσθε και πληθύνεσθαι, ποιήτε περφεριάρχας, και κατακυριεύσετε τους πυρήνας."

7. Οι Αγγελοι Βούδα μετά του προφήτη, ενεμφανίσθησαν εν μέσω του ποιμνίου και ενεπνευσμένοι εξ εγκεφάλου του Βούδα, επαρουσίασαν το οργανωτικόν σχέδιον. Και είπεν ο Βούδας: "Γενηθήτω εφαρμογή του οργανωτικού σχεδίου." Και εγέννετω η εφαρμογή. Και έφερον εις το στερέωμα του Μετώπου υπηρέτες ικανούς, ίνα εφαρμόσουν τας εντολάς του Βούδα. Και ακολούθησεν η ηρεμία και οι ανακοινώσεις του οργάνου δια πολλούς μήνας. Και απεπέμφησαν οι προδότες και επιφράξιοι και διεχωρίσθη η ήρα από τον σίτον. Και επροφήτευσεν πάλιν και πολλάκις ο προφήτης Γρηγόριος: "Έστι αύξησις ψηφαλακίων και αι βουλευτικαί θέσεις ανήκουν εις το στερέωμα του Μετώπου" και το ποίμνιον εθαύμαζον αυτόν.

8. Και παρήλθε η Τέταρτη ημέρα. Κατά την διάρκειαν της νυχτός, το στερέωμα των φραξιών εκαταποντήσθη, και οι δαίμονες της δημοκρατίας έφυγον, μη δυνάμενοι τοις ιδίοις όμασοι στερεώσουν επί της ηλίου φωτεινότερην μορφήν του Βούδα. Και εκατασπάραξεν το εκφυγόν ποίμνιον ο Βούδας, και εξέριξεν επ αυτών τον θυμόν του και τας αμέτρητας προσβολάς και εξέλουσεν είς έκαστον εξ αυτών βρισιδίων ουδείς εκ καταβολής Μετώπου άκουσεν. Και είπεν ο Βούδας: "Ουδείς εκ των παραμένοντων τολμήσει επικοινωνίαν με τα βγελήγματα της ακολασίας και ου μη αναφερθεί εις αυτούς. Διότι υμείς παίδες έστε του Βούδα σας και βλαφημίαν μεγάλην εστί η αγάπην προς την τοιαύτην ακολασίαν".Και το πιστόν ποίμνιον υπήκουσεν τας εντολάς αυτάς του Βούδα.

9. Και ήλθον η ώρα της ανατολής της Πέμπτης ημέρας. Και είπεν ο Βούδας: "Ας κατακαυθεί το νέον καταστατικόν, και ας επανέλθει τον παλαιόν με ύπουλας αλλαγάς αι οποίαι θέλει συντρίψουν νέας δημοκρατικάς διαβολάς. Και είπεν ο Βούδας: "Ήλθον ου καταλύσω το καταστατικόν, αλλά πληρώσω αυτό". Και εγένετο νέον - παλαιόν καταστατικόν με ύπουλας αλλαγάς, και εξεπήδησεν νέον Μετώπον με νέον ποίμνιον. Διότι είπεν ο Βούδας: "Ουκ έστι ποίμνιον μη αναγεννημένο εκ της θυσίας του τέρατος της δημοκρατίας."

10. Και είπεν ο Βούδας εις το πλήθος του πρώην ποιμνίου του, το παροικόν εις το πυρ το εξώτερον: "Όστις θέλει επανέλθει εις το στερέωμα του Μετώπου, ακολουθήτω μοι. Διότι ο μετανοών και εξομολογών τας αμαρτίας του, δύναται δεχθεί την αποδοχήν του Βούδα του."

11. Και είπεν ο Βούδας εις το νέον ποίμνιον και εις το ποίμνιον που δεν επροσκύνησεν την δημοκρατίαν του Τέρατος: "Ζήσετε, ω αγαπημένον μου ποίμνιον δια παντός εις τας αγκάλες του Βούδα και απολαύστε τας πλούσιας ευλογίας. Διότι σείς είστε ο λαός ο επιούσιος και προς σας θέλει δωθούν αι εξουσίαι του Μετώπου."

12. Και άνοιξαν αι πύλαι του παραδείσου και εισείλθον το νέον και παλαιόν ποίμνιον, και έζησον εις τον αιώναν τον άπαντα εις τας αγκάλας του κυρίου και Βούδα τους ενότητι και μετωπικής αγαλίασης.

13. Και είπεν ο Βούδας: "Ήλθεν και παρήλθεν η Πέμπτη ημέρα, ήλθεν και η ώρα να φάγομεν μόσχον σιτευτόν άπαντες και να πίωμεν πορτοκαλάδαν άπαντες εις τας λαμπράς αίθουσας των γουρουνακίων."

14. Και πάλιν και πολάκις η ηρεμία και η ευδαιμονία εβασίλευσεν εις το Μέτωπον δια πολλούς μήνας.

15. Ο Βούδας είπεν: "Καλώς εποιήσαμεν. Γεννηθήτω η συνεργασίαν μας με τον αυριανισμόν." Και καλώς επήλθεν ο αυριανισμός μετά των υπηρετών αυτού. Και ήλθον μέγας Άγγελος του αυριανισμού και έλαβεν εξουσίας επί του συνόλου του Μετώπου ουδείς εκλεγμένος είδεν εις το παρελθόν.

16. Και ως κεραυνός εν αιθρία, καινά τέρατα ενεμφανίσθηκαν, δια να καταστρέψουν το Μέτωπον. Είχαν δε, μεγάλην ασυμφωνίαν με τον επερχόμενον αυριανισμόν. Απέυθυναν δολίας και ύπουλας κατηγορίες προς τον Βούδα, τον Αγγέλον Στρατηγόν και τους λειτουργούς του.

17. Και αμέσως αδυσώπηται πύρυναι φλόγες, εξεπέμφθησαν εκ του Βούδα προς όλας τα δυνάμεις του σκότους. Και συμφορά εξέπεσεν προς κάθε τόπο ανομίας εν τω μέσω του Μετώπου. Και εξαπόλησεν ο Βούδας φρικτάς κατηγορίας τοιαύτας ώστε έφριξον οι λειτουργοί του.

18. Και είπεν ο Βούδας; Απέλθετε απ εμού και του Μετώπου όλαι αι πόρνες και όλοι οι προδότες και οι κανάγιες και όλοι οι ανυπάκουοι είς το γράμμα του Κυρίου σας. Διότι και σεις εξεπέσατε εις τας ιδίας αμαρτίας των προκατόχων σας.


19. Και αι νέαι εκείνες δυνάμεις του σκότους επαρουσίασαν σθεναράν ενδυνάμωσιν και απαρνήθηκαν τας εντολάς του Βούδα. Βλέπων ο Βούδας τοιάυτην ενδυνάμωσιν, εξαπόλυσεν πάλιν βρισίδια τεραστίας έκτασης, ακόμην χειρότερες και αι ουρανοί εσκοτείστηκαν και οι τάφοι άνοιξαν και οι νεκροί εξήλθον εκ των τάφων και υπήλθεν φρίκη μεγάλην εις το ποίμνιον.

20. Και τότεν ο Βούδας εξαγριώθη σφόδρα και επέβαλεν δια μέσου του Αγγέλου Στρατηγού δικτατορίαν και φασισμόν εις το Μέτωπον δια της ρομφέας της αγίας εξουσίας του. Και ενεργοποίησεν δια του Αγγέλου Στρατηγού, το γνωστόν είς τα έθνη ως δεξίν χέρι του Μετώπου, μεγάλην καμπάνιαν σπιλώσεως και καταστροφής. Και είπεν ο Κύριος των κυρίων και Βούδας: "Όστις μη καθαγιασθείς από την ευλογίαν του Άγγελου Στρατηγού και του υπηρέτη του αυριανισμού, ουκ επιζήσει της πληγής τάυτης..."

21. Και αμέσως εξήλθων από τον βούρκον του βιβλίου των προσώπων, τα προ αιώνων κατακεκρυμνισμένα εις τον σκοταδισμόν απάνθρωπων όντων, αι ορδαί χιλιάδων και μυριάδων δαιμόνων, και επέτρεψεν ο Βούδας είς τους δαίμονας αυτούς να κατακυριεύσουν το στερέωμα του Μετώπου.

22. Και εξήλθον οι χειρότεροι εξ αυτών και έσπειραν αδυσώπητον μίσος και διαστροφάς προς το ποίμνιον και διαθφοράν μεγάλην και η καταστροφή που έλαβεν χώρα, ουδέποτε είδεν ο κόσμος. Και ο φόβος εβασίλευσεν εις το Μέτωπον επί μήνας.

23. Και είπεν ο Κύριος Βούδας: Γεννηθήτω ημέρα έκτην. Και εμάζεψεν νέον ποίμνιον εκ του βασιλίου του αυριανισμού, και όλον το πιστόν ποίμνιον, και τους Στρατηγούς και τους Αγγέλους και όλας τας δυνάμεις του Μετώπου.

24. Και είπεν οι Βούδας. "Νυν έστι η ημέρα της κρίσεως. Νυν καταβαραθρώσωσι αι νέαι δυνάμεις του σκότους." Και εκαταβραθρώσωσιν οι νέαι δυνάμεις του σκότους, ίνα επαληφθεί η ρήσις του Προφήτου: "Ουδένα τέρας της δημοκρατίας επιζήσει της οργής του Ηγέτη".

25. Και ούρλιαζον εν πελάγη χαράς και ευθαιμονίας το ποίμνιον, και άνοιξαν οι ουρανοί του παραδείσου. Και αι πράσιναι κάρται υψώθησαν εις τον ουρανόν και εκαταχάρει ο Βούδας...

26. Και είπεν ο Βούδας. Υμείς είστε το αγαπημένον μου ποίμνιον, και εις σάς παραδίδω το κλειδί της γης της επαγγελίας μου. Και εις τους βέβυλους είπεν: "Υπάγετε εφ εμού, κανάγιες και φραξιονιστές, διότι υμείς οι παλιοί μου υπηρέται είστε οι χείριστοι".

27. Και εις τον Άγγελον Στρατηγόν είπεν: "Εις εσέ άγιε και πιστέ υπηρέτη δίνω τας κλείδας της εξουσίας μου. Εγώ, ζήσω ες των αιώναν των αιώνων είς το προερδείον του Παραδείσου."

28. Και ενεσυντάχθει νέα γραμματεία, εκ των εναπομείναντων όρνεων ανοσίας είς την δημοκρατικής λαίλαπαν. Και είπεν ο Βούδας: "Εσείς εις τον αιώνα είσθε οι διαχειριστές του βασιλείου του Κυρίου σας".

29. Και αρχιζομένης της νέας αυριανιστικής θητείας, άμυαλαι και ζοφεραί σκοταδιστικαί αποφάσεις ετοιμάζοντο δι όλον το ποίμνιον, ίνα αυξηθεί η δημιουργία ψηφαλακίων, υπό τα διαταγάς του Αγγέλου Στρατηγού...

30. Και αναμένωσιν το κοιμώμενον ποίμνιον την έβδομην ημέραν...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.