Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Εναλλακτικό σχέδιο για τη ρήξη ή τρίτο μνημόνιο!


Του Πάνου Κοσμά

Οι "μέσα" και οι "έξω", η στάση πληρωμών, το νόμισμα και οι τράπεζες.

Υπάρ­χουν συ­γκυ­ρί­ες στην τα­ξι­κή πάλη που τα δευ­τε­ρεύ­ο­ντα και τα ανού­σια υπο­χω­ρούν ή εξα­φα­νί­ζο­νται και όλα συ­μπυ­κνώ­νο­νται σε ένα, κυ­ρί­αρ­χο δί­λημ­μα, από του οποί­ου την απά­ντη­ση εξαρ­τώ­νται τα πάντα. Όταν τα πο­λι­τι­κά επί­δι­κα συ­μπυ­κνώ­νο­νται με τέ­τοιο τρόπο σε ένα, κυ­ρί­αρ­χο δί­λημ­μα, τότε και ο πο­λι­τι­κός χρό­νος συ­μπυ­κνώ­νε­ται τρο­μα­κτι­κά. Τότε δεν είναι μόνο το δί­λημ­μα κα­θα­ρό, είναι και ο κα­τα­να­γκα­σμός του χρό­νου πολύ με­γά­λος. Τότε ισχύ­ει το "χθες ήταν νωρίς, αύριο θα είναι αργά", καθώς η κα­τεύ­θυν­ση των εξε­λί­ξε­ων, ίσως μά­λι­στα και ο ίδιος ο αγώ­νας συ­νο­λι­κά, κρί­νε­ται σε σύ­ντο­μο χρόνο - οι μέρες με­τρούν για βδο­μά­δες, οι βδο­μά­δες για μήνες και οι μήνες για χρό­νια. Σε μια τέ­τοια ακρι­βώς συ­γκυ­ρία βρι­σκό­μα­στε σή­με­ρα, κάτι λι­γό­τε­ρο από 50 μέρες ύστε­ρα από τις εκλο­γές της 25ης Ια­νουα­ρί­ου, καθώς στον ορί­ζο­ντα της πο­λι­τι­κής πάλης προ­βάλ­λει το δί­λημ­μα "Ρήξη ή πλή­ρης υπο­τα­γή και συ­ντρι­βή".

Φυ­σι­κά, δεν συ­μπυ­κνώ­νε­ται για όλους με αυτό τον τρόπο το νόημα της πάλης, καθώς -όπως μπά­ντα σε ανά­λο­γες ιστο­ρι­κές συ­γκυ­ρί­ες- υπάρ­χουν και αυτοί που, αυ­τα­πα­τώ­με­νοι ή απλώς απο­ξε­νω­μέ­νοι από τα ιδε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κά ερ­γα­λεία δια­χεί­ρι­σης κα­τα­στά­σε­ων ρήξης, ελ­πί­ζουν σε μια "μέση οδό", σε έναν "έντι­μο συμ­βι­βα­σμό". Όμως, τα γε­γο­νό­τα και τα δε­δο­μέ­να είναι συ­ντρι­πτι­κά ενα­ντί­ον τέ­τοιων αυ­τα­πα­τών, τόσο, ώστε να μπο­ρούν να χα­ρα­κτη­ρι­στούν κάλ­λι­στα πο­λι­τι­κός στρου­θο­κα­μη­λι­σμός.

Εκπλήρωση πόθων


Του Γιάννη Μαακριδάκη

Το ζητούμενο της νέας τάξης πραγμάτων ήταν να υπάρξει στην Ελλάδα μια κυβέρνηση η οποία΄θα μπορεί να εξασφαλίσει :

1. ευρεία πολιτική συναίνεση στη βάση της πλήρους αποδοχής της κατάστασης που έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την εσωτερική υποτίμηση και την εκποίηση του δημόσιου πλούτου,
2. ευρεία κοινοβουλευτική συναίνεση προς συνταγματική νομιμοποίηση των δανειακών συμβάσεων, των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων, που τελούν ακόμη υπό ακύρωση ως διεθνείς συμβάσεις μη επικυρωμένες από 180 και άνω βουλευτές
3. ευρεία κοινωνική συναίνεση για την πάταξη των υφιστάμενων επί δεκαετίες κυκλωμάτων διαπλοκής με στόχο την αποτελεσματική φορολόγηση και των εκλεκτών των προηγούμενων κυβερνήσεων

Τι θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση για να ξεφύγει από τους εκβιασμούς των δανειστών;


Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης του οικονομολόγου και ιδρυτικού μέλους του Ε.ΠΑ.Μ., Δημήτρη Καζάκη στον Αιμίλιο Λιάτσο, στην εκπομπή "kontra 24" στο τηλεοπτικό κανάλι kontra channel. 10 Μαρτίου 2015.